OBS Studio

Open Broadcaster és un programa de gravació i gravació multiplataforma gratuït.